MENU
Stowarzyszenie Fenix
Ośrodek Fenix
Prośba o pomoc

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Wychowawcze

FENIX

ul. Biedronkowa 17 m.39

91 - 358 Łódź

tel. 659-17-47, 214-13-60

Regon: 471567940

NIP: 729-22-53-058

konto: 11 10203408-126060464
PKO BP VI I O/ Łódź

 

 

 

 

Informacja o projekcie: Terapeutyczno - Edukacyjny Ośrodek 

"Fenix"

dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi.

   

  Stowarzyszenie Profilaktyczno-Wychowawcze "Fenix" przedstawia informację o projekcie: Terapeutyczno- Edukacyjny Ośrodek "Fenix" dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi i przyjmujących psychoaktywne substancje uzależniające.


  Powołanie w/w ośrodka jest zgodne ze statutem Stowarzyszenia par.6 i par.7 pkt.7. Autorką programu i osobą powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia do kierowania jego realizacją jest Zuzanna Jeziorska.
  Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza szczególnie w regionie łódzkim, zarówno w środowisku miejskim jak i wiejskim (bezrobocie, zubożenie społeczne, wzrost przestępczości itp.), powoduje nasilenie przejawów patologii różnego rodzaju: patologii rodzin, instytucji, systemów społecznych itp. oraz przejawów patologii indywidualnej - alkoholizmu, narkomanii, przestępczości.


  Dzieci, w swoim rozwoju, natrafiają na wiele adaptacyjnych problemów. Nie zawsze są w stanie opanować role jakie stawia przed nimi rodzina, szkoła czy społeczeństwo. Przeżywając poczucie zagubienia w świecie, w dzisiejszej rzeczywistości poszukują sensu istnienia i przyswajają za swoje wartości nie zawsze zgodne z wartościami uniwersalnymi i normami społecznymi.


  Szczególnie w regionie łódzkim zauważa się osłabienie wychowawczej funkcji rodziny. Według naszego własnego rozeznania opartego na doświadczeniu naszych członków, rozmowach z pedagogami ze szkół podstawowych, na obserwacjach własnych oraz badaniach ankietowych przeprowadzonych w 1995r przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Łodzi w aglomeracji łódzkiej jest dużo dzieci w wieku szkolnym, które rozpoczynają niejednokrotnie przyjmowanie środków odurzających w wieku 12 - 14 lat, a nawet poniżej 10 roku życia.


  Pragniemy zająć się tymi dziećmi; w atmosferze pełnej i bezwarunkowej akceptacji dziecka takim jakie ono jest, zapewnić im prawo do swobodnego rozwoju, prawo do środowiska urządzonego zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi oraz prawo do ochrony prawnej. Pragniemy również, aby rodzina dziecka poddana terapii rodzinnej stanowiła zdrowe środowisko naturalne, w którym młody człowiek kształtuje swoją osobowość. 

 

  Terapeutyczno - Edukacyjny Ośrodek "Fenix" jest placówką o ruchu ciągłym, czynną całą dobę przeznaczoną dla 20 - 30 dzieci do 18 roku życia (bez dolnej granicy wiekowej), z poziomu szkoły podstawowej i ew. gimnazjum pochodzących z aglomeracji łódzkiej. Pobyt dziecka w Ośrodku trwa 1 rok do 1,5 roku (lub do ukończenia szkoły podstawowej lub/i gimnazjum) Rekrutacja do ośrodka odbywa się będzie poprzez:
· skierowanie z poradni profilaktyczno - leczniczych,
· skierowanie przez pedagogów szkolnych,
· skierowanie przez kuratorów sądowych,
· skierowanie z punktów konsultacyjnych,
· przekazanie z Policyjnych Izb Dziecka,
· przekazanie z innych placówek wychowawczych,
· indywidualne zgłoszenia.

  Podstawowe cele działalności Terapeutyczno - Edukacyjnego Ośrodka "Fenix" to:
· wspieranie dzieci w ich rozwoju,
· leczenie dzieci zagrożonych uzależnieniem od substancji odurzających,
· zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki socjalnej i zdrowotnej,
· przygotowanie ich do samodzielnego życia i prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
· umożliwienie dzieciom kontynuacji wykształcenia,
· przywrócenie rodzinie dziecka właściwych funkcji wychowawczych,
· realizowanie autorskiego programu edukacyjnego.

  Jednym z podstawowych zadań pracy Ośrodka jest prowadzenie terapii rodzinnej mającej na celu stworzenie:
· prawidłowych relacji między dzieckiem a jego rodzicami (opiekunami, członkami rodziny),
· właściwych wzajemnych relacji między członkami rodziny,
· atmosferę rodzinną mającą służyć rozwojowi osobowemu członków rodziny.
Program terapii rodzinnej obejmuje również skorygowanie postaw rodzicielskich oraz zminimalizowanie skutków patologii rodziny np. alkoholizm. Ponadto zadaniem Ośrodka jest zapewnienie fachowej porady administracyjno - prawnej rodzinie dziecka i wskazanie kierunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.
  

  Swoje cele i zadania realizujemy w oparciu o zasady psychologii humanistycznej. Celem programu autorskiego jest reorientacja procesu wychowawczego z adaptacyjnego, instrumentalnego i restrykcyjnego na wychowanie (wspieranie) humanistyczne, podmiotowe, wyzwalające potencjał twórczy u dzieci i ich rodziców.
  

  Terapeutyczno - Edukacyjny Ośrodek "Fenix" jest jednym z nielicznych tego typu ośrodków w Europie z tak szerokim i nowatorskim programem terapeutycznym nastawionym na dziecko i jego rodzinę.
  

  Mamy nadzieję, że w/w program uzyska aprobatę władz rządowych i samorządowych regionu łódzkiego. Od przychylności władz terytorialnych zależy powodzenie wyżej przedstawionego programu.