MENU
Stowarzyszenie Fenix
Ośrodek Fenix
Prośba o pomoc

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Wychowawcze

FENIX

ul. Biedronkowa 17 m.39

91 - 358 Łódź

tel. 659-17-47, 214-13-60

Regon: 471567940

NIP: 729-22-53-058

konto: 11 10203408-126060464
PKO BP VI I O/ Łódź

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, że jesteśmy organizacją non-profit działającą od 28 lutego1997 roku, a nasze działania koncentrujemy wokół pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania, przyjmującym psychoaktywne środki uzależniające, z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych np. domów dziecka. Misją naszej organizacji jest pomoc dziecku w znalezieniu oparcia i możliwości rozwoju w rodzinie.

Objęliśmy opieką postrehabilitacyjną wielu neofitów, czyli osób/młodzieży, które ukończyły swój pobyt w ośrodku odwykowym. Pomagamy im w pokonaniu barier adaptacyjnych, pozyskaniu akceptacji środowiska.

Aktualnie powołujemy Terapeutyczno - Edukacyjny Ośrodek "Fenix", który zapewni długoterminową opiekę, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zagrożonym uzależnieniem, z możliwością nauki wg autorskich programów uwzględniających ich deficyty i potrzeby.

Ponadto pragniemy dodać, że ośrodek ten pozwoli na stały kontakt dziecka z domem rodzinnym, który łącznie z terapią rodzinną jest podstawą skutecznej odbudowy ogniska domowego i powrotu dziecka do swojej rodziny. 

Jednocześnie, ośrodek ten ma być centrum szkoleniowym i miejscem wymiany międzynarodowej dla dzieci i kadry terapeutycznej zaprojektowanym i prowadzonym zgodnie ze standardami unijnymi. 

W tym celu otrzymaliśmy zalesiony teren na obrzeżach naszego miasta, po byłej bazie wojsk radzieckich. 
Jesteśmy zainteresowani każdą formą pomocy, która umożliwi nam zagospodarowanie byłych terenów wojskowych i wykorzystania ich obecnie w celach leczniczych i edukacyjnych. Bardzo pragniemy mieć stałego patrona, "ojca chrzestnego", którego będziemy promować np. w mediach, władzach